Reklamacie a vrátenie tovaru

§ 622

1) Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu po reklamácii bez zbytočného odkladu odstrániť. 

2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vecí, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3) Predávajúci  môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§623

1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci  nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z veci.

Kupujúci môže zrušiť objednávku Tovaru bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou Tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky po expedícii Tovaru Kupujúcemu sa zaväzuje Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nevyhnutné náklady s tým súvisiace.

Záruka za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare v záručnej dobe je daná zákonom, ktorým je občiansky zákonník, pričom záručná doba je 24 mesiacov, s prihliadnutím na druh a účel využitia Tovaru.

Reklamáciu (uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru) sa Kupujúci zaväzuje bezodkladne uplatniť u Predávajúceho na adrese jeho sídla, výsledkom čoho môže byť vybavenie reklamácie ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu jedným z hore uvedených spôsobov v lehote 30 dní od jej uplatnenia Kupujúcim.

7)            Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci má právo vrámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať s opatrnosťou riadne ho hospodára spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe,alebo emailom na adrese karolka@karolka.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár (ktorého vzor je na konci týchto všeobecných obchodných podmienok) na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, súčasne s odstúpením od zmluvy, zaslať aj číslo účtu, na ktorý žiada zaslať finančné vysporiadanie. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru, alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

Predávajúci nemusí splniť objednávku a dodať Kupujúcemu Tovar v prípade vypredania zásob Tovaru, nedostupnosti materiálov potrebných na výrobu Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.karolka.sk.

8)  Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.

9)            Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom písomné oznámenie ich zmeny je splnené umiestnením na internetovej stránke www.hamokbag.com.

Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia ● zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ● zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

–Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

–Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

–Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

–Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

–Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

–Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum…………..

Komletné obchodné podmienky nájdete TU